Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
ZUEBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.12.2020, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Sępólno Kraj.,08 grudnia 2020r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. 2019 poz. 1282 z późn. zm.)

I. Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1) Nazwa i adres jednostki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wojska Polskiego 20, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

2) Nazwa stanowiska urzędniczego: SEKRETARZ
3) Liczba stanowisk:  1
4) Wymiar etatu/etatów: 1 etat – 40 godzin tygodniowo

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

II. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie co najmniej średnie;
2) staż pracy na takim samym, lub podobnym stanowisku pracy - min. 2 lata,
3) pełna zdolność do czynności prawnych;
4) korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
8) znajomość instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt jednostek oświatowych;
9) umiejętność obsługi komputera w zakresie niezbędnym do sprawnego wyszukiwania informacji, redagowania pism, sporządzania raportów, zestawień, tabel, itp.
10) komunikatywność, sumienność, rzetelność, odporność na stres.

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

III. Wymagania dodatkowe, nadające pierwszeństwo:


1) wykształcenie wyższe administracyjne,
2) umiejętność obsługi Systemu Informacji Oświatowej,
3) znajomość zagadnień kadrowych – w szczególności dotyczących zatrudnienia i prowadzenia spraw kadrowych nauczycieli,
4) znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO,
5) znajomość pakietu oprogramowania biurowego.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie Sekretariatu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami placówki,
2) Obsługa kancelaryjno-administracyjna placówki,
3) Wprowadzanie niezbędnych danych do programu SIO,
4) Integrowanie dokumentów spływających od pracowników pedagogicznych w opinie i orzeczenia, formułowanie pism,
5) Opracowywanie sprawozdań dot. spraw klientów placówki,
6) Ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń dla pacjentów,
7) Elektroniczne prowadzenie księgi pacjentów,
8) Przechowywanie dokumentacji pacjentów oraz innych dokumentów, zgodnie
z przepisami i jej archiwizowanie,
9) Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
10) Współpraca z Biurem ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego,
11) Przeprowadzanie inwentaryzacji,
12) Prowadzenie wewnętrznych rejestrów wymaganych przepisami prawa,
13) Przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności placówki,
14) Prowadzenie Składnicy Akt,
15) Prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
16) Zaopatrzenie w artykuły papiernicze, środki czystości, sanitarno – higieniczne oraz artykuły techniczne i gospodarcze i inne,
17) Nadzór remontów bieżących, przygotowanie umów, nadzorowanie prac oraz przygotowanie dokumentacji do przetargów na prace remontowe, zakupy i usługi itp.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca administracyjno-biurowa przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie,
2) praca w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Wojska Polskiego 20, 89 - 400 Sępólno Krajeńskie,
3) obieg dokumentacji papierowej do współpracujących z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną instytucji,
4) praca w ustalonych godzinach 7.30 – 15.30 w trybie 8-godzinnym,
5) praca w zespole,
6) stały kontakt telefoniczny z klientami placówki,
7) bezpośredni kontakt z interesantami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W listopadzie 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.*

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Niezbędne:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” oraz numerem telefonu kontaktowego i/lub e-mailem.

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
4) kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczeń dokumentujących posiadany/wymagany 2 letni staż pracy;
5) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
6) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych), pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii oraz braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego);
8) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Dodatkowe:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności np. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

VIII. Informacje dodatkowe:


1) Aktualność zatrudnienia od 1 stycznia 2021 roku.
2) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru, jeżeli okres przygotowawczy oceniony będzie przez pracodawcę pozytywnie.
3) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć bezpośrednio do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim lub przesłać pocztą na adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wojska Polskiego 20
89 – 400 Sępólno Krajeńskie

w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim” w terminie do 18 grudnia 2020r. do godziny 15.00.
4) Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5) Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (www.ppp_sepolno@vp.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Wojska Polskiego 20, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie.
7) Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim zastrzega sobie prawo odwołania rekrutacji na opisane stanowisko na każdym jej etapie.

IX. Informację przygotował:


Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim

Sępólno Krajeńskie, dnia 8 grudnia 2020r.Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim

Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 09.12.2020
Dokument oglądany razy: 256