Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
ZUEBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.03.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Statut Placówki

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W Sępólnie Kraj.


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami .
2) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. U. nr 106, poz. 668 z późniejszymi zmianami )
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami )
4) Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. nr 173, poz. 1072 )
5) Rozporządzenie MEN z dnia 11.10.2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci /Dz.U. z 2013 r., poz. 1257/
6) Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)
7) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. nr 228, poz. 1492 )
8) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz. 532)
9) Decyzji Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 16.08.2004 r. w sprawie wskazania PPP w Sępólnie jako właściwej poradni do wykonywania zadań dotyczących wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. , zwany dalej „Statutem” jest podstawowym dokumentem wewnętrznym, określa zakres działania poradni oraz zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. , zwanej dalej „Poradnią”, jej organizację oraz kompetencje.


§ 2.

1. Placówka nosi nazwę Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sępólnie Kraj. .
2. Siedziba Poradni mieści się w Sępólnie Kraj. przy ul. Wojska Polskiego 20.

§ 3.

1. Terenem działania Poradni jest powiat sępoleński obejmujący gminy: Kamień Kraj., Sępólno Kraj., Sośno, Więcbork .

2. Teren działania Poradni określa organ prowadzący Poradnię.

§ 4.

Poradnia jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński

§ 5.

Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

§ 6.

1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
2. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców,
pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
3. Na podstawie porozumienia zawartego między organami samorządowymi Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli szkół i placówek nie mających siedziby na terenie Powiatu Sępoleńskiego oraz zamieszkałym na terenie Powiatu Sępoleńskiego dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom.
4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Poradnia realizuje zadania statutowe z uwzględnieniem zadań realizowanych poza Poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
6. Poradnia współdziała z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, w tym z innymi poradniami specjalistycznymi, placówkami służby zdrowia , sądem rodzinnym i prokuraturą, policją, świetlicami socjoterapeutycznymi, placówkami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi.


Rozdział II
Cele i zadania Poradni oraz sposób ich wykonywania

§ 1.

1. Poradnia udziela dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
2. Poradnia udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
3. Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2.

1. Do zadań Poradni należy:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy
psychologiczno- pedagogicznej
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie
nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Realizowanie przez Poradnię zadań, o których mowa w §2 ust.1, pkt 3 polega w szczególności na:

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:
a/ rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej
b/ planowaniu i realizowaniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego
c/ rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych;
3) współpracy na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
4) udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
7) udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.


§ 3

1. Zadania, o których mowa w § 2 są realizowane w szczególności w formie:
1) porad i konsultacji
2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów
3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych
4) warsztatów
5) grup wsparcia
6) wykładów i prelekcji
7) prowadzenia mediacji
8) interwencji kryzysowych
9) działalności informacyjno- szkoleniowej
10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

§ 4.


1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
1) wynikających z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2, pkt 1 ustawy oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy ;
3) realizacji podstaw programowych;
4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;
6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt. 5;
7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkola, szkoły lub placówki.

2. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokajania potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

3. Zadania określone w rozdz. II § 3 ust.1 pkt 10 oraz w §4 ust. 1 poradnia ma realizować od 1 stycznia 2016 r.

§ 5.

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

2. Pomoc udzielana jest w szczególności w formie:

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
2) terapii rodziny;
3) grup wsparcia;
4) prowadzenia mediacji;
5) interwencji kryzysowej;
6) warsztatów;
7) porad i konsultacji;
8) wykładów i prelekcji;
9) działalności informacyjno- szkoleniowej.

§ 6.

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśniania mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązywania tego problemu.

2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1) wydawanie opinii;
2) wydawanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
3) wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
4) objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno- pedagogiczną;
5) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami.

3. W Poradni jest zorganizowany i działa Zespół Orzekający, wydający orzeczenia, o których mowa w §6 ust.2, pkt 2 i 3 statutu oraz opinie o potrzebie wspomagania rozwoju dziecka.

4. Zespół Orzekający poradni psychologiczno- pedagogicznej działa w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

5. Poradnia może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

6. W Poradni jest powołany przez dyrektora poradni zespół wczesnego wspomagania rozwoju.

7. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju poradni psychologiczno- pedagogicznej działa w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik Nr 2.


§ 7.


1. Poradnia wydaje opinie, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu, w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy /Dz. U. Nr 21 , z późniejszymi zmianami/ oraz w przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw. Jeżeli przepisy te nie stanowią inaczej, opinie wydaje się zgodnie z przepisami §5 i § 6 (Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).2.

2. Poradnia może wydawać także w innych sprawach niż określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

§ 8

1. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

2. Osoba składająca wniosek, o której mowa w ust.1, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, a w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki - także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne prowadzenie badań lekarskich, na wniosek Poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń - zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

4. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust.3, nie jest możliwe wydanie przez Poradnię opinii w terminie określonym w ust. 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

5. W celu wydania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 2; informując o tym osobę składającą wniosek.


§ 9

1. Opinia Poradni zawiera:

1) oznaczenie Poradni wydającej opinię
2) numer opinii
3) datę wydania opinii
4) podstawę prawną wydania opinii
5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza
6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemy zgłoszonego we wniosku o wydanie opinii
7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie
8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem
9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłoszonego problemu
10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
11) podpis dyrektora Poradni.

2. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczęszcza.

3. Poradnia wydaje na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.


Rozdział III
Organy Poradni, zasady ich współdziałania oraz sposoby rozwiązywania sporów
między nimi

§ 1


Organami Poradni są:
a) dyrektor,
b) rada pedagogiczna.

§ 2

1. Kompetencje Dyrektora Poradni:

1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni osób: pracowników
pedagogicznych, administracyjnych, obsługi i wolontariuszy,
2) reprezentuje Poradnię na zewnątrz,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą korzystającymi z usług poradni
4) decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania pracowników,
b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,
c) występowania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, z wnioskami w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) kieruje bieżącą działalnością merytoryczną Poradni,
6) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz merytoryczny w stosunku do pracowników pedagogicznych Poradni,
7) dokonuje oceny pracowników samorządowych,
8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni, zaopiniowanym przez radę Pedagogiczną Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
9) organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą Poradni,
10) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
11) ma prawo wstrzymania powyższych uchwał, jeżeli postanowienia zawarte w tych
uchwałach wzbudzają wątpliwości, co do zgodności z przepisami prawa; w takim
przypadku Dyrektor przekazuje uchwały do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu
Poradnię,
12) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych:

a) ustala kalendarz organizacji roku szkolnego,
b) ustala przydział czynności pracowników Poradni,
c) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
d) przewodniczy posiedzeniom Zespołu Orzekającego,
e) koordynuje w Poradni system wczesnego wspomagania rozwoju
e) zapewnia w siedzibie Poradni bezpieczne warunki pracy: higieniczno-sanitarne i
przeciwpożarowe,
f) odpowiada za majątek Poradni,
g) odpowiada za składanie okresowych sprawozdań z działalności Poradni;
h) odpowiada za realizację zadań określonych w zarządzeniach organów nadzorujących i
kontrolujących Poradnie;
i) podejmuje decyzje, które wynikają z przepisów szczegółowych czy innych sytuacji
szczególnych;
j) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich.

2. Dyrektor Poradni powołany jest przez organ prowadzący placówkę.

3. Funkcję dyrektora powierza się na okres 5 lat.

4. Dyrektor może być odwołany z funkcji kierowniczej:
a) na własną prośbę;
b) z inicjatywy organu prowadzącego Poradnię;
c) na umotywowany wniosek rady pedagogicznej;
d) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. W Poradni nie ma stanowiska wice-dyrektora. Podczas nieobecności Dyrektora zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni wykonuje w jego zastępstwie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 3

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) dyrektor Poradni, będący jednocześnie jej przewodniczącym,
b) pracownicy pedagogiczni Poradni.

2. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:
1) stanowiące:
a) uchwala statut Poradni;
b) zatwierdza roczny plan pracy Poradni i sprawozdania okresowe z jego realizacji (dyrektor
Poradni przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje z
działalności placówki);
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych;

2) opiniujące:
a) organizację pracy Poradni,
b) projekt planu finansowego placówki,
c) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora przydziału pracownikom zakresu czynności w ramach etatu oraz
nadgodzin.

3) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały i ustala sposób ich realizacji w odniesieniu do
spraw organizacyjnych, merytorycznych i pracowniczych Poradni (uchwały rady
pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 2/3 całej rady).

4. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.


§ 4

1. Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna w oparciu o zasady współdziałania organów
Poradni podejmują proceduralne działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych
między tymi dwoma organami; miedzy pracownikami oraz między dyrektorem a
pracownikami.

2. Każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji określonych
ustawą i w zakresie przewidzianym regulaminami obowiązującymi w Poradni.

3. Wszelkie spory muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny, obiektywny i muszą
służyć dobru dziecka i placówki.

4. W przypadku nie rozwiązania sporu Dyrektor wnioskuje o mediację do organu
prowadzącego Poradnię.

Rozdział IV
Zakresy zadań, obowiązki, prawa pracowników Poradni

§ 1.

1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych, obsługi oraz
konsultantów.

2. Pracownikami pedagogicznymi są:
a) psycholodzy
b) pedagodzy
c) logopedzi

3. W Poradni można zatrudnić także doradców zawodowych.

4. W Poradni zatrudnia się lekarzy konsultantów, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
5. Lekarze konsultanci są członkami Zespołu Orzekającego Poradni.

§ 2.

1. Liczbę pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni ustala organ prowadzący
na wniosek dyrektora w zależności od ilości zadań, ilości osób objętych opieką,
rozległością i specyfiką terenu działania Poradni.

2. Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor Poradni w porozumieniu z
organem prowadzącym w zależności od potrzeb Poradni.

3. Zasady zatrudnienia pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników oraz zawieranie umów określają odrębne przepisy.

§ 3.

1. W Poradni dopuszcza się możliwość udzielania pomocy dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy.

2. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec
której nie toczy się postępowanie karne.

3. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności
zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i
nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.

4. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
1) zakres, sposób i czas wykonywania zadań,
2) czas trwania porozumienia,
3) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,
4) zobowiązanie wolontariusza do przestrzegania ustalonych w Poradni zasad i
obowiązków,
5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

5. Dyrektor Poradni ubezpiecza wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej za szkody
powstałe w związku z wykonywaniem przez niego zadań.

6. Dyrektor Poradni zapewnia warunki umożliwiające wykonywanie zadań przez
wolontariusza.

7. Wolontariusze wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

8. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu, we współpracy
ze specjalistami , o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 oraz pod nadzorem
wyznaczonej przez niego osoby.

§ 4.


1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni zobowiązania są do realizacji zadań
statutowych w ramach swoich kompetencji na terenie Poradni oraz poza nią, to jest
w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i
młodzieży.

2. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania określone w planie pracy Poradni i są
odpowiedzialni za jakość pracy i jej wyniki.

3. Przebieg realizowanych zadań powinien być zgodny z standardami współczesnego
poradnictwa przy pełnym zaangażowaniu pracownika, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami.

4. Zakres i formy działań określa dyrektor Poradni. Ogólnie dotyczą one:
1) zadań z zakresu prowadzenia diagnozy i udzielania bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom
2) zadań z zakresu profilaktyki i wspierania wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki w rozwiązywaniu ich problemów oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5. Do realizacji zadań statutowych Poradnia posiada:
1) gabinety psychologiczne
2) gabinety pedagogiczne
3) gabinety logopedyczne wspólnie z wczesnym wspomaganiem rozwoju.

6. Do szczegółowego zakresu zadań pracowników pedagogicznych należy:
1) ścisła współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami z terenu działania Poradni
2) ścisłe współdziałanie z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz nauczycielami ucznia
3) przeprowadzania diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, sporządzanie opinii, orzeczeń , protokołów, informacji, podpisywanie sporządzonych przez siebie opinii,
4) udział w pracach Zespołu Orzekającego po powołaniu przez Dyrektora Poradni w jego skład,
5)prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
6) prowadzenie różnych form pomocy indywidualnej i grupowej dla dzieci, młodzieży
i ich rodziców oraz nauczycieli,
7) planowanie pracy i jej prowadzenie zgodnie z obowiązującym planem,
8) prawidłowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji merytorycznej,
9) stosowanie twórczych i innowacyjnych form pracy,
10) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, prawidłowe
zabezpieczanie narzędzi diagnostycznych, troskę o estetykę gabinetów
11) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne
uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
12) wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, jego zdolności i zainteresowań,
13) współdziałanie z rodzicami i opiekunami dziecka,
14) współdziałanie z placówkami oświatowymi,
15) współpraca z innymi instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi rozwój dziecka i
rodziny,
16) realizowanie zadań związanych z działalnością informacyjno- szkoleniową, doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz innych zadań zleconych przez Dyrektora Poradni.

7. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do:
1) przestrzegania tajemnicy zawodowej,
2) uzyskiwania zgody rodziców do wszelkich działań podejmowanych w celu udzielanie właściwej pomocy dzieciom i młodzieży,
3) obiektywnego i etycznego stosunku do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
4) przestrzegania przepisów prawa, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Poradni.

8. Pracownik ma prawo do:
1) współdecydowania o celach i zadaniach Poradni jako członek Rady Pedagogicznej,
2) decydowania w zakresie doboru metod przy realizacji zadań,
3) wsparcia merytorycznego i metodycznego ze strony dyrektora, rady pedagogicznej oraz
wyspecjalizowanych placówek naukowo-oświatowych.

9. Zadaniem lekarza jest :

1) udział w pracach Zespołu Orzekającego Poradni po powołaniu w jego skład
2) prowadzenie konsultacji lekarskich, przygotowanie diagnozy w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniu Zespołu Orzekającego
3) realizowanie innych zadań zgodnych z kwalifikacjami i umiejętnościami.

10. Zadaniem pracowników administracyjnych jest m.in.:

1) przyjmowanie zgłoszeń, informowanie rodziców , opiekunów, szkół , placówek o terminach badań i innych sprawach bieżących
2) obsługa i wykorzystywanie technologii informatycznej do rejestrowania, sporządzania opinii, orzeczeń, pism.
3) prowadzenie dokumentacji Zespołu Orzekającego
4) prowadzenie księgowości Poradni, dokumentacji kadrowej
5) wysyłanie korespondencji, ksiąg inwentarzowych
6) podnoszenie kwalifikacji zawodowych
7) wykonywanie innych zadań związanych z bieżącą pracą administracyjno- biurową Poradni

11. Zadaniem pracowników obsługi jest:

1) utrzymywanie pomieszczeń Poradni w porządku, czystości oraz dobrym stanie technicznym.

12. Zakresy zadań i czynności pracowników Poradni znajdują się w aktach osobowych i są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział V
Organizacja pracy Poradni


§ 1.

Poradnia posiada regulamin organizacyjny.

§ 2.

1. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są
przewidziane ferie szkolne / możliwa jest 4 tygodniowa przerwa wakacyjna za zgodą organu prowadzącego/.

2. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.

3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć pracowników pedagogicznych wynosi 20 godzin
i obejmuje czas przeznaczony na bezpośrednią prace z dziećmi i młodzieżą, z ich
opiekunami prawnymi, rodzicami, nauczycielami i innymi osobami na rzecz dzieci,
prowadzoną w poradni i poza jej siedzibą.

4. Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym realizowane są poza tygodniowym obowiązkowym
wymiarem godzin zajęć w ramach 40 godzinnego czasu pracy.

5. Obowiązkowy czas pracy pracowników administracji i obsługi wynosi 40 godzin.

6. Pracownikom administracji i obsługi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego
w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy.

7. Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w
wymiarze określonym w ustawie Karta Nauczyciela.

§ 3.

1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny Poradni, opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem rocznego planu
pracy oraz planu finansowego Poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

2. Arkusz organizacyjny Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia
25 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacyjnym Poradni zamieszcza się w szczególności takie informacje, jak:
1) rejon działania Poradni
2) liczbę pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjnych i obsługi oraz lekarzy
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Rozdział VI
Dokumentacja Poradni


§ 1

1. Poradnia prowadzi następująca dokumentację:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu, imię /imiona/ i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania

2) rejestr wydawanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania

3) dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji / np. dzienniki pracy dokumentację prowadzonej terapii, itp./
4) plan pracy na dany rok szkolny
5) dzienniki pracy
6) karty indywidualne, dokumentację badań
7) ewidencję badanych
8) książkę udzielonej pomocy
9) księgę korespondencji
10) protokolarz Rady Pedagogicznej
11) protokolarz pracy Zespołu Orzekającego
12) listę obecności
13) księgi inwentarzowe
14) teczki akt osobowych
15) inną dokumentację zgodną z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

1. Dokumentację, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 2 prowadzi się w wersji papierowej i elektronicznej.

2. Dokumentacja za zgodą organu prowadzącego Poradnię może być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.

3. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną
2) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych
3) rejestrowaniu historii zmian i ich autorów.

4. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien umożliwić eksport danych do formatu XML oraz sporządzanie w postaci papierowej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 .

§ 3

1. W Poradni obowiązuje instrukcja kancelaryjna określająca postępowanie z dokumentacją i jej obieg

2. Większość dokumentacji prowadzi się w formie elektronicznej

3. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 1


1. Poradnia jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 .

2. Obsługa finansowa PPP jest prowadzona samodzielnie. Poradnia prowadzi księgi
rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont.

§ 2


1. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy regulowane obowiązującymi wewnętrznymi przepisami

2. Postanowienia niniejszego Statutu mogą być zmieniane przez Radę Pedagogiczną

§ 3


1. Traci moc Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 1 lutego 2011 r.

§ 4


1. Nowa wersja Statutu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia, tj. 15 października 2013 r.


Przyjęto na Radzie Pedagogicznej w dniu

15 .10.2013 r.

Za Radę Pedagogiczną

dyrektor
Daniela BaranOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 17.03.2016
Podpisał: Daniela Baran
Dokument z dnia: 17.03.2016
Dokument oglądany razy: 4 333