Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
ZUEBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Statut Placówki


STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W Sępólnie Kraj.


Podstawy prawne:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz.
458 .
2) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. U. nr 106, poz. 668 z późniejszymi zmianami )
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami )
4) Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. nr 173, poz. 1072 )
5) Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. nr 23, poz. 133 z 2009 r. )
6) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. Nr 228, poz. 1488 ) )
7) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej ( Dz. U. nr 228, poz. 1492 )
8) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. nr 228, poz. 1487 )
9) Decyzji Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 16.08.2004 r. w sprawie wskazania PPP w Sępólnie jako właściwej poradni do wykonywania zadań dotyczących wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. , zwany dalej „Statutem” jest podstawowym dokumentem wewnętrznym, określa cele i zadania oraz sposób wykonywania zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. , zwanej dalej „Poradnią”, jej organizację oraz kompetencje.


§ 2.

1. Placówka nosi nazwę Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sępólnie Kraj. .
2. Siedziba Poradni mieści się w Sępólnie Kraj. przy ul. Wojska Polskiego 20.

§ 3.

1. Terenem działania Poradni jest powiat sępoleński obejmujący gminy: Kamień Kraj., Sępólno Kraj., Sośno, Więcbork .

2. Teren działania poradni określa organ prowadzący poradnię.

§ 4.

Poradnia jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.


§ 5.

Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

§ 6.

1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
2. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców,
pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
3. Uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających
siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym w rejonie działania Poradni
można udzielać pomocy w sytuacji zawarcia porozumienia miedzy organami
prowadzącymi poradnie.
4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.


Rozdział II
Cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań

§ 1.

Celem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. jest:
1. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym również logopedycznej
dzieciom i młodzieży,
2. Udzielenie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
3. Udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 2.

Do zadań poradni należy:
1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
a) predyspozycji i uzdolnień,
b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
c) specyficznych trudności w uczeniu się;

2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
a) szczególnie uzdolnionych,
b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
d) z zaburzeniami komunikacji językowej,
e) z chorobami przewlekłymi;

3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym
dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi,
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem
społecznym oraz ich rodzin;

4. pomoc dzieciom i młodzieży, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu
kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek
w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z
wcześniejszym kształceniem za granicą;

6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży
z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych
trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się
u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

9. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach oraz planów działań wspierających, o których
mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;

11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki,
w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno –
wychowawczych;

13. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia
merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom
udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i
placówkach,

15. diagnozowanie potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

16. podejmowanie innych zadań wynikających z potrzeb lokalnego środowiska.

§ 3

Zadania powyższe poradnia realizuje poprzez:
1. diagnozowanie;
2. opiniowanie;
3. działalność terapeutyczną;
4. prowadzenie grup wsparcia;
5. prowadzenie mediacji;
6. interwencję kryzysową;
7. działalność profilaktyczną;
8. poradnictwo;
9. konsultacje;
10. działalność informacyjno-szkoleniową.

§ 4.

1. Współpraca Poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami ma służyć
poprawie świadczonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2 . Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami,
szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

3. Powyższe zadania pracownicy poradni realizują na terenie swojej placówki, na terenie
placówek oświatowych w rejonie swojego działania, na terenie instytucji wspierających
rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.

4. Szczegółowe zadania poradni, sposób ich realizacji oraz odpowiedzialność za ich
wykonanie ustalony jest w planie pracy poradni na dany rok szkolny.

§ 5.

1. W Poradni działa zespół orzekający, zwany dalej „ Zespołem”, który powoływany jest
przez dyrektora Poradni.

2. Zespół wydaje:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy

b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „ indywidualnym przygotowaniem
przedszkolnym’ dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole
podstawowej

c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży,
których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły

d) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i
młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;

e) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

3. Zespół wydaje orzeczenia dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu tucholskiego oraz
uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni, z poniższym
zastrzeżeniem:
- w przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków
socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach
właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa lub miejsce
zamieszkania ucznia

4. Zespół Orzekający Poradni działa w oparciu o Regulamin stanowiący Załącznik nr 1 do
Statutu.


§ 6.

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinie Poradni także w innych niż
określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem
dzieci i młodzieży.

3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której
dotyczy opinia.

4. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację
uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych,
pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia – także opinie
nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

5. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba,
która składa wniosek, powinna na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

6. Na pisemny wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię
opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

7. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach
przeprowadzonej w poradni diagnozy. Informacje wydaje się na pisemny wniosek
rodziców lub pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

8. Opinia Poradni zawiera:

a) oznaczenie Poradni;

b) numer opinii;

c) datę wydania opinii;

d) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce
zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie
klasy, do której uczeń uczęszcza;

e) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis
mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;

f) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

g) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

h) podpis dyrektora Poradni.

§ 7.

1. W Poradni działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Zespół działa w oparciu o zarządzenie dyrektora Poradni na określony rok
szkolny; w zarządzeniu tym dyrektor powołuje skład zespołu.

3. Pracę zespołu koordynuje dyrektor poradni.

4. Do zadań zespołu należy w szczególności:

a) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego
wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

b) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem
pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub
innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego
programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań
wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu,
koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz
oceniania postępów dziecka;

d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego
wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie
dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

5. Zespół ma obowiązek współpracy z rodzicami poprzez:

a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań
pożądanych w kontaktach z dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i
utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie
pracy z dzieckiem,

c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb
dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem
odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

6. Zespół ma obowiązek dokumentowania swoich działań prowadzonych
w ramach wczesnego wspomagania.

7. Dokumentacja obejmuje:

a) opinię o wczesnym wspomaganiu,

b) program indywidualny,

c) dziennik zajęć.

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od
4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych
i potrzeb dziecka oraz możliwości kadrowych poradni.

8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi się indywidualnie lub
grupowo w zależności od możliwości i potrzeb dziecka

9. Zajęcia prowadzi się na terenie poradni lub domu rodzinnego dziecka w
zależności od potrzeby, w uzgodnieniu z rodzicami ( prawnymi
opiekunami ) dziecka za powiadomieniem dyrektora poradni.


Rozdział III
Organy Poradni, zasady ich współdziałania oraz sposoby rozwiązywania sporów
między nimi

§ 1


Organami poradni są:
a) dyrektor,
b) rada pedagogiczna.

§ 2

1. Kompetencje Dyrektora Poradni:

1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni osób: pracowników
pedagogicznych, administracyjnych, obsługi i wolontariuszy,
2) reprezentuje Poradnię na zewnątrz,

3) decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania pracowników,
b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,
c) występowania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, z wnioskami w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) kieruje bieżącą działalnością merytoryczną Poradni,

5) sprawuje nadzór merytoryczny w stosunku do pracowników pedagogicznych Poradni,

6) dokonuje oceny pracowników samorządowych,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni,

8) organizuje obsługę administracyjną i finansową Poradni,

9) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

10) ma prawo wstrzymania powyższych uchwał, jeżeli postanowienia zawarte w tych
uchwałach wzbudzają wątpliwości, co do zgodności z przepisami prawa; w takim
przypadku Dyrektor przekazuje uchwały do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu
Poradnię,

11) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych:

a) ustala kalendarz organizacji roku szkolnego,
b) ustala przydział czynności pracowników Poradni,
c) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
d) przewodniczy posiedzeniom Zespołu Orzekającego,
e) koordynuje w Poradni system wczesnego wspomagania rozwoju
e) zapewnia w siedzibie Poradni bezpieczne warunki pracy: higieniczno-sanitarne i
przeciwpożarowe,
f) odpowiada za majątek Poradni,
g) odpowiada za składanie okresowych sprawozdań z działalności Poradni;
h) odpowiada za realizację zadań określonych w zarządzeniach organów nadzorujących i
kontrolujących Poradnie;
i) podejmuje decyzje, które wynikają z przepisów szczegółowych czy innych sytuacji
szczególnych.

2. Dyrektor poradni powołany jest przez organ prowadzący placówkę.

3. Funkcję dyrektora powierza się na okres 5 lat.

4. Dyrektor może być odwołany z funkcji kierowniczej:
a) na własną prośbę;
b) z inicjatywy organu prowadzącego poradnię;
c) na umotywowany wniosek rady pedagogicznej;
d) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 3

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) dyrektor Poradni, będący jednocześnie jej przewodniczącym,
b) pracownicy pedagogiczni poradni.

2. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:
1) stanowiące:
a) uchwala statut poradni;
b) zatwierdza roczny plan pracy poradni i sprawozdania okresowe z jego realizacji (dyrektor
poradni przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje z
działalności placówki);
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych;

2) opiniujące:
a) organizację pracy poradni,
b) projekt planu finansowego placówki,
c) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora przydziału pracownikom zakresu czynności w ramach etatu oraz
nadgodzin.

3) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały i ustala sposób ich realizacji w odniesieniu do
spraw organizacyjnych, merytorycznych i pracowniczych poradni (uchwały rady
pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 2/3 całej rady).

4. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.


§ 4

1. Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna w oparciu o zasady współdziałania organów
Poradni podejmują proceduralne działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych
między tymi dwoma organami; miedzy pracownikami oraz między dyrektorem a
pracownikami.

2. Każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji określonych
ustawą i w zakresie przewidzianym regulaminami obowiązującymi w Poradni.

3. Wszelkie spory muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny, obiektywny i muszą
służyć dobru dziecka i placówki.

4. W przypadku nie rozwiązania sporu Dyrektor wnioskuje o mediację do organu
prowadzącego Poradnię.

Rozdział IV
Organizacja pracy Poradni

§ 1.

Poradnia posiada regulamin organizacyjny.§ 2.

1. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są
przewidziane ferie szkolne.

2. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.

3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć pracowników pedagogicznych wynosi 20 godzin
i obejmuje czas przeznaczony na bezpośrednią prace z dziećmi i młodzieżą, z ich
opiekunami prawnymi, rodzicami, nauczycielami i innymi osobami na rzecz dzieci,
prowadzoną w poradni i poza jej siedzibą.

4. Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym realizowane są poza tygodniowym obowiązkowym
wymiarem godzin zajęć w ramach 40 godzinnego czasu pracy.

5. Obowiązkowy czas pracy pracowników administracji i obsługi wynosi 40 godzin.

6. Pracownikom administracji i obsługi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego
w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy.

7. Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w
wymiarze określonym w ustawie Karta Nauczyciela.

§ 3.

1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Poradni, opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem rocznego planu
pracy oraz planu finansowego Poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

2. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia
25 maja danego roku.

§ 4.

1. W Poradni obowiązuje instrukcja kancelaryjna określająca postępowanie z
dokumentacją i jej obieg.

2. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) projekt organizacyjny
2) plan pracy na dany rok szkolny
3) zeszyty pracy
4) dzienniki pracy
5) dokumentację badań
6) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający
numer porządkowy, imię ( imiona ) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania
7) rejestr wydawanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń, zawierający numer
porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia
8) ewidencję badanych
9) książkę udzielonej pomocy
10) księgę korespondencji
11) protokolarz Rady Pedagogicznej
12) protokolarz pracy Zespołu Orzekającego
13) listę obecności
14) księgi inwentarzowe
15) teczki akt osobowych
16) inną dokumentację zgodną z obowiązującym stanem prawnym.

3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia części dokumentacji, to jest wykazu
alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni oraz rejestru
wydanych opinii i orzeczeń w formie elektronicznej; za zgodą organu prowadzącego
Poradnię, dokumentacja powyższa może być prowadzona wyłącznie w formie
elektronicznej.

4. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację
elektroniczną,
2) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentacje elektroniczną przed dostępem
osób nieuprawnionych,
3) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentacje elektroniczną przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,
4) rejestrowania historii zmian i ich autorów.

5. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien
umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie powyższych rejestrów w formie papierowej.


§ 5.

Wykaz pieczątek używanych w PPP w Sępólnie Kraj. stanowi załącznik nr 3 do Statutu.


Rozdział V
Zakresy zadań, obowiązki, prawa pracowników Poradni

§ 1.

1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych, obsługi oraz
konsultantów.

2. Pracownikami pedagogicznymi są:
a) psycholodzy
b) pedagodzy
c) logopedzi

3. W poradni można zatrudnić także doradców zawodowych.

4. W Poradni zatrudnia się lekarzy konsultantów, którzy są członkami zespołu
orzekającego poradni.

§ 2.

1. Liczbę pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni ustala organ prowadzący
na wniosek dyrektora w zależności od ilości zadań, ilości osób objętych opieką,
rozległością i specyfiką terenu działania Poradni.

2. Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor Poradni w porozumieniu z
organem prowadzącym w zależności od potrzeb Poradni.

§ 3.

1. W Poradni dopuszcza się możliwość udzielania pomocy dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy.

2. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec
której nie toczy się postępowanie karne.

3. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności \
zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i
nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.

4. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
1) zakres, sposób i czas wykonywania zadań,
2) czas trwania porozumienia,
3) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,
4) zobowiązanie wolontariusza do przestrzegania ustalonych w Poradni zasad i
obowiązków,
5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

5. Dyrektor Poradni ubezpiecza wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej za szkody
powstałe w związku z wykonywaniem przez niego zadań.

6. Dyrektor poradni zapewnia warunki umożliwiające wykonywanie zadań przez
wolontariusza.

7. Wolontariusze wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

8. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu, we współpracy
z pracownikami pedagogicznymi Poradni oraz pod nadzorem Dyrektora Poradni lub
wyznaczonej przez niego osoby.


§ 4.

1. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki
pracowników Poradni określa Regulamin Pracy.

2. Zasady postępowania oraz obowiązki pracowników zatrudnionych w Poradni, wartości
i standardy zachowania określa Kodeks etyczny, będący załącznikiem do Zarządzenia
Nr 32 Dyrektora Poradni.

3. Zasady oceniania pracowników pedagogicznych Poradni określa Regulamin oceniania.

4. Zasady naboru na stanowisko urzędnicze w Poradni określa Regulamin. .

5. Zasady oceniania pracowników samorządowych zatrudnionych w Poradni określa
Regulamin.

6. Zasady wynagrodzeń za pracę reguluje Regulamin wynagradzania.

7. Szczegółowe zadania , zakresy czynności oraz odpowiedzialności poszczególnych
pracowników zawarte są w ich aktach osobowych.

8. Nauczyciel Poradni, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach
określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny ( Dz. U. nr 88, poz. 553 z
późniejszymi zmianami).

9. Prawa i obowiązki nieujęte w Statucie określa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy.

§ 5.

1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni zobowiązania są do realizacji zadań
statutowych w ramach swoich kompetencji na terenie Poradni oraz poza nią, to jest
w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i
młodzieży.

2. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania określone w planie pracy Poradni i są
odpowiedzialni za jakość pracy i jej wyniki.

3. Przebieg realizowanych zadań powinien być zgodny z standardami współczesnego
poradnictwa przy pełnym zaangażowaniu pracownika.

4. Do szczegółowego zakresu zadań pracowników pedagogicznych należy:
1) ścisła współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami z terenu działania Poradni
2) ścisłe współdziałanie z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz nauczycielami ucznia
3) przeprowadzania diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
4) prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
5) prowadzenie różnych form pomocy indywidualnej i grupowej dla dzieci, młodzieży
i ich rodziców oraz nauczycieli,
6) planowanie pracy i jej prowadzenie zgodnie z obowiązującym planem,
7) prawidłowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji merytorycznej,
8) stosowanie twórczych i innowacyjnych form pracy,
9) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, prawidłowe
10) zabezpieczanie narzędzi diagnostycznych, troskę o estetykę gabinetów
11) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne
uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
12) wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, jego zdolności i zainteresowań,
13) współdziałanie z rodzicami i opiekunami dziecka,
14) współdziałanie z placówkami oświatowymi,
15) współpraca z innymi instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi rozwój dziecka i
rodziny,
16) realizowanie zaleceń dyrektora.

5. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do:
1) przestrzegania tajemnicy zawodowej,
2) uzyskiwania zgody rodziców do wszelkich działań podejmowanych w celu udzielanie właściwej pomocy dzieciom i młodzieży,
3) obiektywnego i etycznego stosunku do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
4) przestrzegania przepisów prawa, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Poradni.

6. Pracownik ma prawo do:
1) współdecydowania o celach i zadaniach Poradni jako członek Rady Pedagogicznej,
2) decydowania w zakresie doboru metod przy realizacji zadań,
3) wsparcia merytorycznego i metodycznego ze strony dyrektora, rady pedagogicznej oraz
wyspecjalizowanych placówek naukowo-oświatowych.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Poradnia jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 .

2. Obsługa finansowa PPP jest prowadzona samodzielnie. Poradnia prowadzi księgi
rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont.Opublikował: Anna Wiśniewska
Publikacja dnia: 01.03.2011
Podpisał: Daniela Baran
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 3 945